Ciasteczka

My, Plannsy, wraz z naszymi partnerami, korzystamy na naszych stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron.

Dowiedz się więcej

REGULAMIN KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo, które będzie stanowiło wstęp do systemu identyfikacji wizualnej CARTAUCTIONS. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się ze sztuką, ma pomóc integrować artystów do wspólnych działań twórczych i rozbudzać poczucie wspólnego celu, jakim jest promocja i sprzedaż własnej twórczości.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział graficy, projektanci, artyści plastycy, uczniowie, studenci i absolwenci szkół oraz uczelni wyższych – pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prawne i podmioty nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazówki
Logo CARTAUCTIONS powinno kojarzyć się z nowoczesnym miejscem do promocji i sprzedaży swoich prac online.

Termin nadsyłania prac
do 25 czerwca 2023

Regulamin i informacje:

REGULAMIN KONKURSU
NA PROJEKT LOGO CARTAUCTIONS

§1
Organizator

Organizatorem Konkursu na projekt logo „CARTAUCTIONS”, zwanej dalej „Konkursem” jest Craft Event Sp. z o.o. ul. Kruszwicka 26/28, 53-652 Wrocław, NIP 8971852980

§2
Udział w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić wszyscy zainteresowani.
2. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca zasady Konkursu.
3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§3
Przedmiot konkursu

4. Przedmiotem Konkursu w jest przedstawienie projektu logo, które będzie jednoznacznie kojarzyć się z portalem do sprzedaży sztuki „CARTAUCTIONS”, opisaną poniżej.
5. Inicjatywa „CARTAUCTIONS” została podjęta przez Craft Event Sp. z o.o. Celem projektu jest promowanie i sprzedaż prac młodych, niszowych artystów sztuk wizualnych, rzemiosła artystycznego oraz sztuki przestrzennej.
6. Każdy uczestnik Konkursu na projekt logo może złożyć w Konkursie nieograniczoną ilość prac.
7. Prace powinny być realizowane indywidualnie.
8. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.

§4
Cel Konkursu oraz jego przebieg

1. Celem Konkursu jest wyłonienie oryginalnego projektu logo, który stanowić będzie podstawę do stworzenia identyfikacji wizualnej strony internetowej oraz innych materiałów związanych z projektem CARTAUCTIONS
2. Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów identyfikacyjnych, promocyjnych oraz reprezentacyjnych.
3. Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością CARTAUCTIONS w zakresie informacyjnym – w szczególności umieszczane będzie na: ulotkach, plakatach, w Internecie oraz gadżetach promocyjno-reklamowych, na nośnikach elektronicznych, nośnikach reklamy zewnętrznej.
4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwała komisja, składająca się z osób wskazanych przez Organizatora (Komisja Konkursowa).
5. Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu oraz Regulamin Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www: cartauctions.com
6. Prace konkursowe można nadsyłać w terminie do 25 czerwca 2023
7. Komisja Konkursowa wybierze najlepsze prace w terminie do 21 dni od daty zakończenia terminu składania prac.
8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od zakończenia Konkursu przez wywieszenie listy nagrodzonych prac oraz zawiadomienie zwycięzców Konkursu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, a także w przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie niewystarczająca do przeprowadzenia Konkursu.

§5
Wymagania, jakie musi spełniać praca konkursowa

1. Logo należy przygotować w dowolnej technice w wersji elektronicznej w formacie grafiki wektorowej (w formatach: SVG, AI lub CDR) w rozdzielczości minimum 300 dpi oraz w formacie PDF. Skończony projekt prosimy o wysłanie mailowo na adres biuro@cartauctions.com w temacie prosimy zamieścić: „Konkurs na logo”.
2. Projekt logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.
3. Logo powinno być proste, łatwe do zapamiętania i ponadczasowe, musi spełniać następujące warunki:
a) być stworzone samodzielnie przez uczestnika Konkursu i nie może być kopią, ani przeróbką cudzego utworu,
b) nie że być objęte prawami autorskimi osób trzecich,
c) powinno jednoznacznie kojarzyć się z inicjatywą CARTAUCTIONS
d) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych,
e) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator,
f) nie może zawierać elementów rasistowskich, treści obscenicznych, słów wulgarnych lub powszechnie uważanych za obraźliwe.
g) prace Konkursowe nie powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem uczestnika, ani w żaden inny sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację autora.


§6
Warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w ust. 2 poniżej, pracy konkursowej zgodnej z wymaganiami określonymi w §5 niniejszego Regulaminu.
2. Prace konkursowe mogą być składane w terminie do dnia 25 czerwca 2023 roku do godz. 23.59, drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora.

biuro@cartauctions.com


3. Prace złożone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
4. Ostateczną decyzję o przyjęciu zgłoszenia do Konkursu podejmuje Organizator.

§7
Kryteria oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie Konkursu

1. Wszystkie prace podlegać będą ocenie przez Komisję Konkursową
2. Nagrodzone zostanie praca, której przyznana zostanie nagroda główna przez Komisję Konkursową.
3. Komisja Konkursowa przyznaje jedną Nagrodę Główną.
4. Kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, oryginalność i walory artystyczne każdej z prac konkursowych Komisja Konkursowa w sposób arbitralny wybierze zwycięską pracę.
5. Komisja Konkursowa może poza przyznaniem Nagrody Głównej przyznać również wyróżnienia dla innych prac.
6. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie, określonych w §5, prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a) walory estetyczne,
b) czytelność komunikatu,
c) walory kompozycyjne,
d) możliwości wykorzystania prac w identyfikacji wizualnej, w tym możliwości techniczne eksploatowania projektu na różnych obszarach.
7. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

§8
Nagrody

1. W Konkursie przewidziana jest 1 nagroda główna:
a) Nagroda Komisji Konkursowej,
2. Wartość nagrody wynosi 1000,00 zł.
3. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcy Konkursu po zawarciu umowy, o której mowa w §10.
4. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub nieuczciwości w czasie trwania Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego uczestnika z Konkursu.
5. Organizator ma prawo wykluczyć z listy nagrodzonych uczestnika, jeśli okaże się, że naruszył on prawa autorskie osób trzecich. Uczestnik zobowiązany jest w takim przypadku do zwrotu nagrody.
6. Organizator prześle zwyciężcy Konkursu zawiadomienie o wygranej drogą mailową lub telefonicznie, za pomocą SMS. W przypadku braku zgłoszenia się zwycięzcy lub braku odpowiedzi na wiadomość Organizatora w ciągu 14 dni od wysłania wiadomości, prawo do nagrody przepada. Autorzy prac, które nie zostały nagrodzone, nie będą powiadamiani.
7. W przypadku, gdy zwycięzca odmówi odebrania nagrody głównej, odmówi podpisania umowy określonej w §10, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się w terminie określonym w ust. 8, nagroda przepada.

§10
Wykorzystanie projektu i prawa autorskie

1. W ciągu 14 dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu Organizator zawrze z autorem nagrodzonego projektu odrębną umowę o przeniesieniu na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu, w szczególności:
a) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy projektu logo każdą możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, analogową, cyfrową),
b) wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłania przy pomocy sieci komputerowej, multimedialnej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
c) publicznego udostępniania, wyświetlania, wystawiania w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w Internecie, w prasie, na plakatach, w folderach i ulotkach,
d) nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia projektu modyfikacji lub adaptacji do potrzeb Organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań projektu.
2. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej, z tytułu jej niewykorzystania, albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
3. Wzór umowy przeniesienia praw autorskich stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§11
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.
2. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
3. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów zgłoszeniowych.
4. Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2019.1781) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureata i przyznania nagrody.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania Konkursu. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Facebook Organizatora.
6. Ewentualne spory między uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd rejonowy właściwy dla siedziby Organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Polityka prywatności Regulamin Kontakt